Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Baby Glimpse Prenataal Echocentrum

1. Algemeen

Op alle reserveringen en diensten tussen Baby Glimpse Prenataal Echocentrum, gevestigd te Amsterdam kvk nummer: 72852003 en haar cliënten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Alle cliënten worden geacht kennis te hebben genomen van deze Algemene voorwaarden, welke te vinden zijn op de website van Baby Glimpse Prenataal Echocentrum. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn slechts dan bindend indien ze schriftelijk tussen Baby Glimpse Prenataal Echocentrum en haar cliënt zijn overeengekomen.

2. Afspraak maken

Een afspraak maken voor een echo kan online via de website, instagram, facebook of telefonisch. De cliënt kan online een afspraak inplannen of telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken. Na het maken van de afspraak ontvangt elke cliënt een afspraakbevestiging met daarbij de Algemene Voorwaarden. Gelet hier op worden cliënten geacht kennis genomen te hebben van onderhavige algemene voorwaarden zodat deze algemene voorwaarden onderdeel uitmaken van de overeenkomst met Baby Glimpse Prenataal Echocentrum. De afspraak voor een echo is definitief op het moment dat deze schriftelijk is bevestigd. De afspraak tot het maken van een echo geschiedt, evenals het laten uitvoeren van de betreffende echo, uit vrije wil en keuze van de individuele cliënt.

Baby Glimpse Prenataal Echocentrum is gerechtigd om de gemaakte afspraak te verplaatsen wanneer er sprake is van een uitzonderlijke situatie, bijvoorbeeld door ziekte van de echoscopiste, privé omstandigheden of technisch gebrek aan apparatuur. De nieuw in te plannen afspraak dient binnen een termijn van 5 werkdagen na de geplande afspraak plaats te vinden.
Wij willen u er met nadruk op attenderen dat u op tijd voor uw afspraak aanwezig dient te zijn. Het zou jammer als wij minder tijd voor uw echo hebben en u dus korter van de beelden van uw kindje kunt genieten.

3. Aansprakelijkheid

Een pretecho heeft als doel om mooie en leuke beelden van uw ongeboren kindje te laten zien en is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch.
Er wordt dan ook niet gezocht naar afwijkingen, maar mocht de echoscopiste het vermoeden hebben een afwijkend echobeeld te zien, dan behoudt de echoscopiste zich het recht voor de zwangerschapsbegeleider en de cliënte in te lichten. Wanneer de cliënte dit niet op prijs stelt dan wordt dit door de cliënte kenbaar gemaakt voor aanvang van de echo.

Indien de cliënt reeds van het bestaan van afwijkingen op de hoogte is of dat er vermoedens in die richting bestaan, dan zal de cliënt dit melden bij het eerste contact, doch uiterlijk voor aanvang van de echo.
Baby Glimpse Prenataal Echocentrum en/of onze echoscopiste kan nooit aangesproken worden in verband met mogelijk achteraf gebleken afwijkingen die het ongeboren kind betreffen.

Door akkoord te gaan met de aanvang van de pretecho is het cliënte duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:446 BW.
Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na de echo mag worden uitgelegd als medische beoordeling.

4. Schadelijke effecten

Ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek zijn tot op heden geen schadelijke effecten bekend aangaande het gebruik van echografieapparatuur. Baby Glimpse Prenataal Echocentrum is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke effecten op de korte of langere termijn in verband met het ondergaan van een echoscopisch onderzoek.

5. Geslachtsbepaling

Vanaf 14 weken is het mogelijk om bij Baby Glimpse Prenataal Echocentrum een geslachtsbepaling uit te laten voeren. De zwangerschapsduur wordt gerekend vanaf de uitgerekende datum zoals vastgesteld bij de termijnecho tussen de 10-12 weken en niet op basis van de laatste menstruatie. Wanneer men een afspraak gemaakt heeft voor een geslachtsbepaling vroeger in de zwangerschap geldt deze service uiteraard niet.

page1image43197248 page1image43193600 page1image43188416 page1image43202816 page1image43204160

Wanneer de ligging en/of de ontwikkeling van de baby de geslachtsbepaling niet betrouwbaar maakt, dan mag de cliënte kosteloos terugkomen, mits zij aan bovenstaande voorwaarden heeft voldaan.
Bij een geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven.

Baby Glimpse Prenataal Echocentrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele foutieve beoordeling van het geslacht.

6. Inspanningsverplichting

Onze pretecho’s worden met hoogwaardige apparatuur en met veel zorg en professionaliteit uitgevoerd door een ervaren echoscopiste met een verloskundig achtergrond.
Ondanks bovenstaande is de kwaliteit van de beeldvorming onder meer afhankelijk van de ligging en beweeglijkheid van het kindje en de lichaamsbouw van de moeder en daarom kan er door Baby Glimpse Prenataal Echocentrum geen garantie worden gegeven omtrent de kwaliteit van het beeldmateriaal.

In uitzonderlijke situaties kan Baby Glimpse Prenataal Echocentrum besluiten om een gratis herhalingsecho aan te bieden. Wel is het daarbij van belang dat de afspraak gemaakt is in de juiste en meest geschikte zwangerschapstermijn van 25 tot 32 weken, zoals aangegeven op de website. Restituties zullen niet plaatsvinden en bij de eerste echo dient de echo te worden betaald. Mocht de echoscopiste besluiten tot een herharlingsecho, dan wordt hier een herhalingsafspraak van 15 min ingepland en zal deze herkansing niet in rekening worden gebracht.

Komt de cliente te laat voor de herhalingsecho, dan heeft de cliente geen recht meer op het maken van een nieuwe herhalingsecho.

De gemaakte beelden van de echo worden via WeTransfer verstuurd naar de cliente.

7. Betaling

Betaling geschiedt per pinbetaling of contant.
Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichting heeft Baby Glimpse Prenataal Echocentrum het recht om het verkregen beeldmateriaal in bezit te houden. Bij het uitblijven van betaling zal er een incassobureau ingeschakeld worden waarbij de incassokosten verhaald worden op de klant.

Omdat een echo van Baby Glimpse Prenataal Echocentrum op niet-medische gronden wordt verricht, zal deze dan ook niet door de ziektekostenverzekering vergoed worden. De tarieven kunnen worden aangepast.

9. Annuleren

Annulering door de cliënte dient tenminste 48 uur voor het geplande tijdstip van de afspraak plaats te vinden. Bij een niet tijdige annulering, of het niet verschijnen op de afspraak is Baby Glimpse Prenataal Echocentrum genoodzaakt om de kosten van de afgesproken echo volledig in rekening te brengen. Bij tijdige annulering zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

10. Vertrouwelijkheid

Baby Glimpse Prenataal Echocentrum verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die tijdens het maken van een echo ter kennis komt.

11. Auteursrecht

Baby Glimpse Prenataal Echocentrum heeft de bevoegdheid om gebruik te maken van het verkregen beeldmateriaal voor promotiedoeleinden, tenzij de cliënte nadrukkelijk verzoekt om dit niet te doen.
Baby Glimpse Prenataal Echocentrum zal het beeldmateriaal anoniem gebruiken. Mits er een mondelinge overeenstemming bereikt wordt om beeldmateriaal te delen voor promotiedoeleinden en namen genoemd mogen worden.